top of page

בנושא אהבה - 3 רמות שאני מכירה


יש 3 רמות של אהבה שאני מכירה שניתן לחוות בתדרים שונים (ברמות שונות):

1. תדר של הנפש 2. תדר של הרוח 3. תדר של הנשמה


1. תדר של הנפש - אהבה אנוכית שרוב האנשים מכירים.

2. תדר של הרוח - אהבה אנושית היא אהבה שמתנסים בה רק אלה שמתחילים לוותר על האגו והאשליה.

3. תדר של הנשמה - אהבה אלוהית היא אהבה שמעט אנשים מכירים, רק אדם נטול אגו נמצא בתדר הזה.

בנושא אהבה
בנושא אהבה

1. אהבה אנוכית (תדר של הנפש) היא אהבה מהאגו הנפרד, שנובעת מהרגשה של חסר ובדידות.

כשהאדם נמצא באהבה אנוכית הוא נותן בכדי לקבל. אהבה אנוכית היא מכאנית ומתוכנתת, היא זמנית וחולפת. זאת אהבה שהיא בעצם התאהבות. היא לעתים מופיעה במפתיע ללא שליטה וללא בחירה של האדם. היא ניתנת עם ציפיות ודרישות ולכן היא גם מאכזבת. אהבה זו היא רכושנית, כובלת ומלאה בהתקשרויות. התאהבות בדרך כלל מלווה ראשית בהתלהבות ולאחר מכן היא מעלה פחד, מתח, קנאה, תחרות, כאב וסבל. התאהבות תמיד מתחילה בשמחה ומסתיימת בצער, או בכעס ושנאה. למרות זאת ניתן לשדרג אותה לאהבה אנושית רוחנית על ידי בחירה ונכונות לוותר על ההתקשרות לאותו אדם.

2. אהבה אנושית (תדר של הרוח) היא אהבה מודעת שנובעת מתוך אהבה עצמית אמיתית וטיפוח.

כשהאדם נמצא באהבה אנושית עדיין יש לו את הרצון לקבל אבל הוא בעיקר בצורך לתת. אהבה אנושית רוחנית מתעוררת יחד עם התעוררות עצמית או על ידי מפגש עם אדם ער, שיודע לאהוב. זאת אהבה שניתנת מרצון חופשי ובחירה. אהבה אמיתית דורשת השקעה ותרגול. רק אדם אמיץ, בעל אמונה, שיש לו נכונות לוותר ולתת מעצמו מפתח אותה. זאת אהבה שגדלה כאשר מזינים אותה. ככל שהאדם מוכן יותר ויותר לוותר, להתאמץ ולשאוף לטובת האחר היכולת שלו לתת ולקבל אהבה גדלה. בסופו של דבר אהבה זו מובילה לאהבה טהורה, אלוהית, אהבה נשמתית.

3. אהבה אלוהית (תדר של הנשמה) היא אהבה טהורה. היא נמצאת בכל יצור ובכל אדם.

אהבה אלוהית היא מהות האדם והבריאה. הכל בה והיא בכל. אי אפשר להוסיף לה, או להפחית ממנה ואי אפשר לאבד אותה, כי היא נצחית, קבועה ואינה משתנה. למרות שאהבה זו חובקת כל, היא נסתרת, היא לא נגישה. ניתן לחוות אותה רק כאשר נפתחים לאהבה אנושית רוחנית ומטפחים אותה או מיד לאחר המוות.

bottom of page